Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

beginagain
0175 7c90 420
Reposted fromyannim yannim viazapominanie zapominanie
7691 6825 420
Reposted fromtoxicpixie toxicpixie viazapominanie zapominanie
beginagain
1989 8c51 420
Reposted fromczajnikq czajnikq viazapominanie zapominanie
beginagain
9100 28d7 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viazapominanie zapominanie
beginagain
4910 eab8 420
ASS
beginagain
beginagain
beginagain
2465 ecb8 420
Reposted fromsoupdujour soupdujour viahouda houda
beginagain
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viahumane humane
4806 0974 420
Reposted fromjohnkeats johnkeats viahumane humane
beginagain
0603 c6f5 420
Reposted fromretaliate retaliate viaocks ocks
beginagain
beginagain
2477 8e70 420
Reposted fromheroinee heroinee viaBloodEve BloodEve
beginagain
8901 a762 420
Reposted frompesy pesy viaBloodEve BloodEve
beginagain
9409 ba95 420
Reposted fromfeels feels viaoutoflove outoflove

I jest mi kurwa całkiem wstyd, że potrafiłeś zapomnieć o mnie w ciągu kilku godzin...

I jest mi kurwa całkiem wstyd, że potrafiłaś zapomnieć o mnie w ciągu kilku dni…

Reposted frommakswilczur makswilczur viaoutoflove outoflove
beginagain
3539 0f2b 420
Reposted frombeatkazz beatkazz viaoutoflove outoflove
2172 e890 420
Reposted fromroughwoman roughwoman viaoutoflove outoflove
beginagain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl